Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

VASEMMISTO-OPISKELIJAT RY

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

Suunnitelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.12.2019.

Johdanto

Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki edellyttävät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä. Vasemmisto-opiskelijat (Vasop) on sitoutunut edistämään feminismiä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta poliittisten linjausten lisäksi myös käytännön toiminnassaan. Tasa-arvolaki edellyttää Vasopia työnantajana toteuttamaan tasa-arvoa edistäviä toimia vuosittain laadittavan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Nuorisojärjestönä Vasop on sitoutunut lisäksi noudattamaan toiminnassaan nuorisolakia, jonka lähtökohtana toimivat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurien moninaisuus sekä kansainvälisyys. On perusteltua ajatella, että näiden lähtökohtien tulkinta voi myös laajentua luontaisesti yhteiskunnallisen keskustelun edetessä.

Yhdenvertaisuus

Vasemmisto-opiskelijat noudattaa toiminnassaan yhdenvertaisuuslakia. Tämä koskee yhdistyksen toimintaa niin palkattujen työntekijöiden, luottamushenkilöiden, jäsenten, tapahtumien osallistujien kuin viestinnän osalta.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Toimenpiteet on listattu alla olevassa taulukossa.

Tasa-arvo


Vasemmisto-opiskelijat noudattaa toiminnassaan tasa-arvolakia. Tämä koskee yhdistyksen toimintaa niin palkattujen työntekijöiden, luottamushenkilöiden, jäsenten, tapahtumien osallistujien kuin viestinnän osalta.

Tasa-arvolla tarkoitetaan tasa-arvolain mukaisesti sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa. Tasa-arvolain mukaisesti tavoitteena on parantaa erityisesti naisten asemaa työelämässä. Vasemmisto-opiskelijat kiinnittävät sukupuolten tasa-arvon kohdalla erityistä huomiota sukupuolen moninaisuuteen ja sukupuolivähemmistöjen asemaan.

Toimenpiteet on listattu alla olevassa taulukossa.

Nykytilan arviointi

Vasemmisto-opiskelijoissa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa jo lukuisilla toimenpiteillä. Tällaisia ovat muun muassa turvallisemman tilan periaatteet, anonyymi rekrytointi, häirintäyhdyshenkilöt tapahtumissa sekä esteettömien tilojen käyttäminen. Hallituksessa toimii myös yhdenvertaisuudesta vastaavia hallituksen jäseniä. Toiminta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on kuitenkin ollut jossain määrin jäsentymätöntä, jota korjaamaan tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma laaditaan. 

Toimenpidekohtainen nykytilan arviointi löytyy alla olevasta taulukosta.

Toimenpiteet

TavoiteToimenpideVastuutahoNykytila 12/2019
Yhdenvertaisuustyö on järjestelmällistäLaaditaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaHallitusLaadittu
Toimeenpannaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaHallitus, pääsihteeri
Vastuutetaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimeenpanoPuheenjohtajaToteutettava uudelleen joka vuosi
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa seurataan puolivuosittain ja arvioidaan sen tavoitteiden edistymistä. Arviointi dokumentoidaan.Puheenjohtaja, hallitus
Mahdollistetaan rekrytoinneissa hakijoiden ja valittujen monimuotoisuusToteutetaan rekrytoinnit anonymisoituinaPuheenjohtaja, pääsihteeriOsa rekrytoinneista toteutetaan, osaa ei ole toteutettu
Kehotetaan eri taustoista olevia ihmisiä hakemaan lisäämällä maininta työpaikkailmoituksiinPuheenjohtaja, pääsihteeriEi ole toteutettu
Järjestetään tapahtumat kaikille saavutettavinaJärjestetään tapahtumat fyysisesti esteettömissä tiloissaPuheenjohtaja, tapahtuman järjestäjäTapahtumat on järjestetty esteettömissä tiloissa
Järjestetään tapahtumia, joihin perheellisten on mahdollista osallistua myös lasten kanssa.Puheenjohtaja
Järjestetään tapahtumat osallistujille maksuttominaTapahtuman järjestäjä, pääsihteeriTapahtumissa on ollut korkeintaan vapaaehtoinen pääsymaksu
Korvataan jäsenille matkakulut PääsihteeriJäsenille korvataan matkakulut
Järjestetään kaikille tapahtumiin heille sopivaa ruokaaTapahtuman järjestäjä, pääsihteeriRuoka-ainerajoitteista kysytään tapahtumailmoittautumisten yhteydessä
Tiedotetaan tapahtumista myös englanniksiTapahtuman järjestäjä, puheenjohtajaTapahtumatiedotus on ollut suomenkielistä
Laaditaan verkkosivuilta löytyvät turvallisemman tilan periaatteetPuheenjohtaja, hallituksen jäsenTurvallisemman tilan periaatteet ovat, mutta eivät löydy verkkosivuilta
Tiedotetaan jokaisessa tapahtumassa ja jokaista tapahtumaa ennen turvallisemman tilan periaatteistaTapahtuman järjestäjäEi ole aina tiedotettu
Valitaan jokaiseen tapahtumaan häirintäyhdyshenkilötTapahtuman järjestäjä, pääsihteeriLähes kaikkiin on valittu
Tapahtumissa on käytössä ongelmatilannelomake, jota seurataanTapahtuman järjestäjä, pääsihteeriEi ole
Kerätään tapahtumista palautetta yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden edistämiseksiTapahtuman järjestäjä, pääsihteeriPalautetta kerätään, mutta siinä ei ole aina huomioitu yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta
Järjestetään tapahtumia eri puolilla SuomeaHallitusTapahtumia on järjestetty eri puolilla Suomea
Järjestön toimijat ovat tietoisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä käytänteistäKoulutetaan toimijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä käytännöistäHallituksen jäsen, tapahtuman järjestäjä, pääsihteeriPerehdytyksen yhteydessä hallitukselle on ollut koulutus
Järjestö on saavutettava myös englannin- ja ruotsinkielisilleTiedotetaan järjestön toiminnasta myös englanniksi ja ruotsiksiHallitusJärjestön esitteessä löytyy tekstit niin suomeksi, englanniksi kuin ruotsiksi
Järjestetään englannin- tai ruotsinkielisiä tapahtumia kysynnän mukaanHallitus
Järjestössä toimii moninaisista taustoista olevia opiskelijoitaJärjestetään toisen asteen opiskelijoille suunnattuja tapahtumiaHallituksen jäsenOn järjestetty.
Viestitään toisen asteen kysymyksiin liittyvistä asioistapuheenjohtaja, hallitusViestitään.
Järjestetään alkoholittomia tapahtumiaHallitusOn järjestetty.
Hallitukseen hakee opiskelijoita erilaisista oppilaitoksista ja eri koulutustaustoistaLuottamustoimiin kannustetaan opiskelijoita erilaisista oppilaitoksista ja eri koulutustaustoistaHallitusOn kannustettu. 
Huomioidaan sukupuolen moninaisuusMikäli sukupuoli on jossain yhteydessä relevanttia tietoa, tehdään kyselystä sellainen, että se huomioi sukupuolen moninaisuuden ja antaa mahdollisuuden olla myös vastaamattaHallituksen jäsen, pääsihteeriOn tehty.
Otetaan lausunnoissa, kannanotoissa ja viestinnässä huomioon sukupuolen moninaisuus mikäli sukupuoli on tilanteessa jollain tavalla merkityksellinen tekijäpuheenjohtaja, hallitus
Järjestö murtaa heterenormatiivisuutta ja sukupuolistereotypioitaViestinnässä murretaan aktiivisesti heteronormatiivisuutta ja sukupuolistereotypioita niin sisällöllisesti kuin mahdollisessa kuvituksessaHallitus
Järjestön viestintä on saavutettavaaMikäli järjestö julkaisee videoita, ne tekstitetäänHallitus
Verkkosivut päivitetään vastaamaan EU:n saavutettavuusdirektiiviäPääsihteeri
Viestintä tapahtuu sosiaalisen median lisäksi tiedotussähköpostilistallaPääsihteeri
Viestinnässä pyritään käyttämään kieltä ja terminologiaa, jotka ovat ymmärrettäviä koulutustaustasta riippumattaHallitusPoliittiseen ohjelmaan on tehty sanakirja.