Säännöt

VASEMMISTO-OPISKELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on hyväksytty Vasemmisto-opiskelijat ry:n laillisessa ja päätösvaltaisessa yleiskokouksessa Helsingissa 29.11.2015.

1 § NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Vasemmisto-opiskelijat ry, ruotsiksi Vänsterstuderandena rf, saameksi Gurutbeale Studeanttat rs ja englanniksi Left Students of Finland. Yhdistyksen nimen virallinen lyhenne on Vasop. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § TARKOITUS

Vasemmisto-opiskelijat ry on vasemmistolainen opiskelijajärjestö, joka kokoaa opiskelijoita vaikuttamaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään, yhteiskuntaan ja koko maailmaan.

Yhdistyksen aatteellisina lähtökohtina ovat sosialistiset, humanistiset, demokraattiset ja ekologiset arvot. Yhdistys pyrkii edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja maailmanrauhaa sekä rakentamaan demokraattista ja luonnon kestokyvyn huomioon ottavaa yhteiskuntaa, joka perustuu kaiken elämän kunnioittamiseen.

Yhdistys toimii yhteistyössä opiskelijajärjestöjen sekä Vasemmistonuoret ry:n ja muiden vasemmistolaisten järjestöjen kanssa. Yhdistys toimii osana suomalaista ja kansainvälistä vasemmistolaista liikettä.

3 § TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuo yhteen vasemmistolaiset arvot jakavat opiskelijat. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää esimerkiksi koulutuksia, kokouksia ja keskustelutilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaiset luvat saatuaan omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita, harjoittaa kustannustoimintaa, tuottaa radio- ja televisio-ohjelmia, harjoittaa majoitus-, ravitsemusliike- ja kioskitoimintaa, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sekä ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttäneiden Suomen kansalaisten ja Suomessa kotipaikan omaavien ulkomaalaisten muodostama rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen sekä ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. Lisäksi kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttäneiden Suomen kansalaisten tai Suomessa kotipaikan omaavien ulkomaalaisten muodostama rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt, tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenen.

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yleiskokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen:
1. On jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin jäsen on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.
2. On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
3. Ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus näkemyksensä esittämiseen asiassa ellei erottamisen syynä ole erääntyneen jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Yli 35 vuotta täyttäneet jäsenet erotetaan yhdistyksestä, mikäli he eivät osoita olevansa yhä opiskelijoita.

6 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen henkilöjäsen, yhdistyksen yhteisöjäsen, yhdistyksen yhteisöjäsenen henkilöjäsen ja yhdistyksen kannatusjäsen maksaa liitolle vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää yleiskokous.

7 § YLEISKOKOUS

Yhdistyksen korkein päättävä elin on yleiskokous. Sääntömääräinen yleiskokous pidetään vuosittain elo-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yleiskokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yleiskokous on pidettävä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hallitus kutsuu yleiskokouksen koolle yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalle lähetettävällä kutsulla neljä viikkoa (28 vuorokautta) ennen yleiskokousta. Hallitus määrää yleiskokouksen tarkemman ajan ja paikan.

8 § PÄÄTÖSVALTA YLEISKOKOUKSESSA

Yleiskokouksessa läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus on yhdistyksen henkilöjäsenillä, joilla jokaisella on yksi (1) ääni. Yhdistyksen yhteisöjäsenten nimeämillä edustajilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yleiskokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on myös kannatusjäsenillä tai heidän edustajillaan sekä hallituksen kutsumilla muilla seuraajilla. Yleiskokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille henkilöille.

Hallitus voi kokouskutsussa määrätä ajan, johon mennessä henkilöjäsenten, yhteisöjäsenten nimeämien edustajien sekä kokouksen seuraajien on ilmoittauduttava yleiskokoukseen, jotta he voivat käyttää äänioikeutta tai puhe- ja läsnäolo-oikeutta yleiskokouksessa.

9 § SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ YLEISKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Sääntömääräisessä yleiskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen yksi (1) tai kaksi (2) puheenjohtajaa, vähintään yksi (1) sihteeri, vähintään kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä ja menettelytavoista
5. Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat
6. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto päättyneeltä tilikaudelta
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa
10. Valitaan hallituksen vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja 0-5 varajäsentä
11. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnnantarkastaja tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat
12. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruuksista
13. Päätetään yhdistyksen talousarviosta seuraavalle vuodelle
14. Päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta seuraavalle vuodelle
15. Päätetään yleiskokouksen koollekutsumistavasta 7 §:n rajoissa
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
17. Kokouksen päätös

10 § PÄÄTÖKSENTEKO

Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty, se esitys, jota yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Yleiskokouksessa noudatetaan vakiintunutta kokouskäytäntöä ja kokouksessa erikseen päätettävää menettelytapajärjestystä.

Etäosallistuminen toimielinten kokouksiin on mahdollista, mikäli kokouskutsussa on näin yhdistyslain 24 §:n mukaisesti mainittu.

Yhdistyksen puheenjohtajan vaali toimitetaan enemmistövaalina siten, että jos kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä vaalikierroksella saa yli puolia annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaalikierros kahden ensimmäisellä vaalikierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Tällä kierroksella enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan.

Yhdistyksen kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan enemmistövaalina siten, että kukin äänestää kahta ehdokasta, joista molemmat saavat yhden äänen. Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan.

Hallituksen 5-10 muun jäsenen sekä 0-5 varajäsenen vaali toimitetaan suhteellisena vaalina yhdistyslain 29 § 3 mom. 3 kohdan mukaisesti.

11 § HALLITUS

Yleiskokousten välillä yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka kokoonpanosta päättää yleiskokous. Hallituksen toimintakausi on yleiskokousta seuraava kalenterivuosi.

Hallitus valitsee yhdistyksen pääsihteerin, työvaliokunnan ja muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen varapuheenjohtajia kutsutaan myös yhdistyksen varapuheenjohtajiksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi täydentää yhdistyksen sääntöjä erillisillä ohjesäännöillä, joilla täydennetään näissä säännöissä määriteltyjä käytäntöjä ja toimintaperiaatteita.

12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai pääsihteeri tai muu hallituksen määräämä toimihenkilö kukin yksin.

13 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa ja palautettava tilinpäätös hallitukselle vuosittain elokuun loppuun mennessä.

14 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yleiskokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yleiskokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välin on oltava vähintään kolme (3) kuukautta. Molemmissa kokouskutsuissa on mainittava purkautumisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yleiskokouksen määräämällä tavalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *