Poliittisen ohjelman sanasto

Autonomia: itsemääräämisoikeus.

Demokratiakasvatus: demokraattisten vaikutuskeinojen käytön ja käytäntöjen opettaminen


Elinkeinoelämä: voi tarkoittaa esimerkiksi alueen liikkeitä ja yrityksiä, ja useammin erityisesti yrittäjistä ja omistajista koostuvaa elinkeinoja hallitsevaa ryhmää.

Feminismi: liike, joka tähtää kaikenlaisen syrjinnän ja sorron lopettamiseen. Feminismi ottaa huomioon sortavat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ja pyrkii aktiivisesti rikkomaan niitä, jolloin pelkkä juridinen tasa-arvo ei riitä täyttämään feminismin määritelmää.

Globaali: yleismaailmallinen, maailmanlaajuinen

Informed consent -malli: on lääketieteen etiikassa käytetty periaate, jonka mukaan ihmisiä ei saa ottaa lääketieteellisiin kokeisiin ilman, että ihmiseltä on hankittu (yleensä kirjallinen) suostumus niin, että koehenkilö ymmärtää lääketieteelliseen kokeen merkityksen riskeineen. Informed consent eli tietoon perustuva suostumus on malli, jossa hoitoa saavalle annetaan tieto mahdollisten toimenpiteiden merkityksistä ja riskeistä, ja tiedon saatuaan potilas antaa suostumuksensa toimenpiteelle, jonka katsoo saamansa tiedon perusteella parhaaksi

Intersektionaalinen feminismi: feminismi, joka pyrkii sukupuolen lisäksi huomioimaan myös muut tasa-arvoon vaikuttavat tekijät, kuten etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, iän ja luokan.

Joukkokanneoikeus: ryhmäkanneoikeus. Oikeustermi, jossa samassa oikeudenkäynnissä käsitellään suuren joukon yksilöitä samaa tahoa vastaan olevaa identtistä tai lähes identtistä oikeustapausta. Vaikka yksi asianomainen ajaa asiaa oikeudessa, tuomion oikeusvaikutukset ulottuvat kaikkiin ryhmän jäseniin.

Normi: yhteiskunnassa sovittu sääntö tai yleisesti hyväksytty ajattelutapa tai käyttäytymismuoto

Perustulo: kansalaispalkka. Sosiaaliturvajärjestelmän malli, jossa kaikille pysyvästi maassa asuville maksetaan automaattisesti ja ehdoitta veroton ja kuukausittainen raha.

Punavihreys: liike tai poliittinen näkemys, jossa vihreys ja vasemmistolaisuus muodostavat toisistaan irrottamattoman kokonaisuuden. Punavihreyden ytimessä on talouden rakenteiden demokratisoiminen, ympäristön kestokyvyyn ja moninaisuuden turvaaminen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Solidaarisuus: yhteisvastuullisuus, yhteenkuuluvuuden tunne ja myötämielisyys kanssaihmisiä kohtaan

Sukupuolidysforia: sukupuolidysforia tarkoittaa sukupuoliristiriidan aiheuttamaa kokonaisvaltaista pahan olon tunnetta, joka eritellään usein kehodysforiaksi ja sosiaaliseksi dysforiaksi. Kehodysforialla tarkoitetaan vierauden, ahdistuksen ja inhon tunteita, jotka kohdistuvat kehon sukupuolitettuihin piirteisiin. Sosiaalinen dysforia kuvaa sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää ahdistusta ja pahan olon tunnetta, joka liittyy väärinsukupuolittamiseen eli siihen, ettei tule tilanteissa nähdyksi omana itsenään.

Sukupuolisensitiivisyys: kulttuurin tuottaman sukupuolen havainnointi ja sen kriittinen tarkastelu. Sukupuolisensitiivinen kasvatus ottaa erityisesti huomioon sukupuoliin liittyvät käsitykset ja stereotypiat ja pyrkii eroon niistä.